Algemene voorwaarden

TREU interior specials

Algemene levervoorwaarden voor alle producten en diensten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten. Door het enkele plaatsen van een order aanvaardt de afnemer deze voorwaarden zowel voor de betreffende overeenkomst als voor toekomstige overeenkomsten. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is beslissend. De algemene voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien de afnemer een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand, doordat wij deze schriftelijk aanvaarden dan wel een begin met de uitvoering daarvan wordt
gemaakt.
Ingeval van een schriftelijke orderbevestiging onzerzijds bepaalt uitsluitend deze de inhoud van de overeenkomst. Getoonde of verstrekte monsters of andere visualisaties gelden slechts als aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, diktes, kwaliteiten, dessins en dergelijke gelden niet als tekortkomingen. Ten aanzien van aantallen gelden afwijkingen met 10% of minder als gering. Een patroonverloop bij gedessineerd tapijt welke binnen de normering Önorm B 2236 valt dient te worden geaccepteerd.

Van de aan Treu interior specials verstrekte ontwerptekeningen, werken detailtekeningen, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, dessins, kleuren, materialen en/of andere gegevens wordt door Treu interior specials aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek. Treu interior specials wordt gevrijwaard tegen aanspraken in- en buiten rechte, van een derde, die stelt dat op een merk, octrooi, handelsnaam, model-, auteursrecht of enige ander recht van die derde inbreuk is gemaakt door het gebruik maken door Prints van Oranje van de in dit artikel vermelde gegevens. Indien een derde bezwaar maakt tegen levering, is Treu interior special, onverminderd het voorgaande, zonder meer gerechtigd de levering niet uit te voeren en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van de wederpartij te verlangen zonder dat Treu interior specials tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is. De in offertes en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn indicatief. Eventuele
prijswijzigingen zullen schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld. Ingeval van prijswijzigingen is de afnemer gedurende 1 week na de verzenddatum van de mededeling daarvan gerechtigd zijn order te annuleren. Alle prijzen zijn franco huis in Nederland en exclusief BTW.

Levering geschiedt franco huis binnen Nederland volgens Incoterms 2000. Elke zending wordt afzonderlijk gefactureerd. Levering vindt plaats tot aan het adres op de begane grond. Dit indien dit met een vrachtauto goed toegankelijk anders wordt het op het dichts bijzijnde toegankelijk punt geleverd. Alle levertermijnen zijn indicatief. Overschrijding daarvan geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

Indien, ingeval van overschrijding van een levertermijn, binnen 4 weken na schriftelijke ingebrekestelling niet is geleverd, is de afnemer bevoegd de order te annuleren.

De afnemer is te allen tijde gehouden de levering in ontvangst te nemen 4 weken na gereed komen uit productie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Bij weigering van afname bestaat onzerzijds geen bewaarplicht.

Onze facturen dienen binnen 5 werkdagen na de factuurdatum te worden betaald, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Ingeval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de afnemer terstond opeisbaar, en is de afnemer een rente verschuldigd ten bedrage van de depositorente van de Europese Centrale bank plus 6,25%. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de afnemer in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandsche Orde van Advocaten. De wederpartij kan een gegeven opdracht niet annuleren, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze bepaling kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. In het geval dat partijen een reeds gegeven opdracht in gezamenlijk overleg annuleren dan is de wederpartij verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan Treu interior specials te vergoeden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De schade wordt vastgesteld op het netto bedrag gemoeid met de opdracht. Wij behouden ons de eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat de afnemer alle voor hem uit de koopovereenkomst(en) voortvloeiende verplichtingen integraal aan ons heeft voldaan. De afnemer komt geen beroep op verrekening en geen retentierecht toe.

Het herroepingsrecht is op onze producten en diensten niet van toepassing, aangezien onze producten en diensten klant specifiek worden geproduceerd en geleverd.

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van geleverde zaken worden uitdrukkelijk voorbehouden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gebruik van Treu interior specials rechten van intellectuele eigendom (inclusief haar handelsnaam) is uitsluitend toegestaan in het kader van de tussen Treu interior specials en de afnemer gesloten overeenkomst. Het is de afnemer uitsluitend toegestaan het product te verkopen en daarvoor reclame te maken op de wijze als is overeengekomen.

De afnemer is verplicht de zaken bij aflevering (en derhalve voor bewerking) te controleren. Geconstateerde gebreken dienen binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan ons te worden gemeld. Beantwoord het geleverde niet aan de overeenkomst dan zijn wij ter onzer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel vande afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak. Onze verwerkingsinstructies zijn te beschouwen als een deskundig advies; wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de uitvoering daarvan.

Indien behoorlijke nakoming door ons ten gevolge van externe of interne omstandigheden, die niet voor onze rekening komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Iedere aansprakelijkheid onzerzijds is beperkt tot de factuurwaarde van de geplaatste order respectievelijk, in geval van schade voortvloeiende uit gebreken in de afgeleverde zaken, tot de factuurwaarde van die geleverde zaken. Het voorgaande laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

Indien Treu interior specials haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht worden die verplichtingen opgeschort totdat Treu interior specilas weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren. In het geval dat Treu interior specials bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Treu interior specials gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren. Alsdan is de afnemer verplicht om deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Indien Treu interior specilas binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen als gevolg van deze gebeurtenis, hebben zowel TREU als de afnemr het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Treu interior specials naar de afnemer gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende met de ontbinding.

Op de met de afnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit de met de afnemer gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam Nederland. Wij kunnen te allen tijde overeenkomen dat van de rechtskeuze clausule wordt afgeweken ten gunste van de afnemer. Een dergelijke afwijking laat de geldigheid van alle overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.